สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Product Design

ชื่อปริญญาภาษาไทย

ชื่อเต็ม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ อส.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม Bachelor of Industrial Technology (Industrial Product Design)
ชื่อย่อ B.Ind.Tech (Industrial Product Design)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อระบบนิเวศน์ มุ่งพัฒนาท้องถิ่น

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนะแนวหลักสูตร

กิจกรรมแนะแนวหลักสูตรให้กับนักเรียน โรงเรียนสุรนาร 2 กับผู้ที่สนใจในการศึกษาต่อ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Industrial Product Design

  • มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์
  • รับผิดชอบต่อระบบนิเวศน์ มุ่งพัฒนาท้องถิ่น
  • เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
© 2017 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม