หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Product Design

Picture4.png

เกี่ยวกับสาขาวิชา

เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์

รับผิดชอบต่อระบบนิเวศน์ มุ่งพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Product Design

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติวิชาชิพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยยึดหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สามารถแก้ปัญหา พัฒนาและบริการชุมชน
3. มีจิตสำนึกในการออกแบบงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
4. เห็นคุณค่าและสืบสานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรอุตสากรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ อส.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Industrial Technology (Industrial Product Design)
ชื่อย่อ B.Ind.Tech (Industrial Product Design)

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อระบบนิเวศน์ มุ่งพัฒนาท้องถิ่น

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในสาขาต่าง ๆ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องเรือน การออกแบบสิ่งทอ การออกแบบงานโลหะ การออกแบบกราฟิก การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ฯลฯ
2. นักวิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 3. นักวิชาการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4. นักออกแบบฝ่ายปฏิบัติประจำหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน
5. นักออกแบบอิสระ สามารถประกอบอาชีพอิสระได้
6. สามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อระบบนิเวศน์ มุ่งพัฒนาท้องถิ่น

© 2017 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม