เมื่อวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์ และได้ชมการจัดทำต้นเทียนขบวนสำหรับการประกวดเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา  เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

         เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผ้ามัดย้อมสร้างอาชีพสู่ชุมชน” ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทางหลักสูตรฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวทะเล จึงได้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยการนำผ้ามามัดย้อมให้เกิดลวดลาย รังสรรค์ให้เกิดความงดงาม นอกจากช่วยสร้างความเพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

หน้าที่ 1 จาก 2

© 2017 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม