Previous Next

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ได้จัดกิจกรรมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 2557 ในครั้งนี้

© 2017 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม