ผ้ามัดย้อมสร้างอาชีพสู่ชุมชน

         เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผ้ามัดย้อมสร้างอาชีพสู่ชุมชน” ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทางหลักสูตรฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวทะเล จึงได้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยการนำผ้ามามัดย้อมให้เกิดลวดลาย รังสรรค์ให้เกิดความงดงาม นอกจากช่วยสร้างความเพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

ในการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้สูงอายุ และผู้สนใจทั่วไป เขตเทศบาลตำลบหัวทะเล จำนวน 20 คน และอาจารย์ 5 คน และ เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน การมัดย้อมเป็นศิลปะบนผืนผ้าที่มีมาตั้งแต่ยุคก่อนในหลายชนชาติซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาอันชาญฉลาด ที่มนุษย์ได้นำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาสกัดจนเกิดเป็นสีสันต่าง ๆ เช่น สีดำได้มาจากแก่นและผลของมะเกลือ สีน้ำเงินจากต้นคราม สีเหลืองจากขมิ้น หัวไพรหรือแก่นขนุน สีแดงได้จากครั่ง หรือจากการหมักโคลน มีเหล่านี้ล้วนปลอดภัยจากสารเคมีและถือเป็นการนำเอาธรรมชาติรอบตัวมารังสรรค์ให้เกิดประโยชน์ การนำผ้ามามัดย้อมถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมอาชีพ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์ผ้ามัดย้อมให้คงอยู่ โดยนำกลุ่มผู้สูงอายุและผู้สนใจทั่วไปในชุมชน หันมาเรียนรู้การมัดย้อมให้เกิดลวดลายเชิงสร้างสรรค์ที่ปรากฏอยู่บนผืนผ้าที่สร้างความภาคภูมิใจ โดยนำหลักการทั้งทางธรรมชาติพึ่งพาตนเอง และเน้นเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาใช้ในครัวเรือน

© 2017 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม