ถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์

         เมื่อวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์ และได้ชมการจัดทำต้นเทียนขบวนสำหรับการประกวดเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา  เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

© 2017 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม