รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย ดร.ชัชรินทร์ สถิตธำมรงค์ ประธานกรรมการตรวจประเมิน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์ กรรมการจากหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง และอาจารย์ณพิตร วัฒนวีรพงษ์ กรรมการและเลขานุการจากหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ผลการตรวจประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 อยู่ในระดับดี

Industrial Product Design

  • มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์
  • รับผิดชอบต่อระบบนิเวศน์ มุ่งพัฒนาท้องถิ่น
  • เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
© 2017 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม