ถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์

         เมื่อวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์ และได้ชมการจัดทำต้นเทียนขบวนสำหรับการประกวดเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา  เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

Industrial Product Design

  • มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์
  • รับผิดชอบต่อระบบนิเวศน์ มุ่งพัฒนาท้องถิ่น
  • เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
© 2017 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม