สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมสัญจร

          เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมสัญจร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาตรบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ กับนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา

Industrial Product Design

  • มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์
  • รับผิดชอบต่อระบบนิเวศน์ มุ่งพัฒนาท้องถิ่น
  • เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
© 2017 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม