Previous Next

นักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เยื่ยมชมพระที่นั่งวิมานเมฆ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 พระที่นั่งวิมานเมฆเป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลัง มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม ประณีตและ ได้รับอิทธิพลการก่อสร้างแบบตะวันตก และเป็นพระที่นั่งถาวรองค์แรกในพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพระราชวังดุสิต (ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์เรียกว่า พระราชวังสวนดุสิต) ในพ.ศ. 2444 โดยโปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ ที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นที่เกาะสีชังเมื่อพ.ศ. 2435 แต่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระราชโยธาเทพ (กร หงสกุล ต่อมาเป็นพระยาราชสงคราม) เป็นนายงานรื้อพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์จากเกาะสีชังมาสร้าง ในสวนดุสิต และพระราชทานนามว่า พระที่นั่งวิมานเมฆ และทรงวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2443 โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงกำกับการออกแบบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเฉลิมพระที่นั่งวิมานเมฆ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2445


ลักษณะขององค์พระที่นั่ง
พระที่นั่งองค์นี้ เป็นอาคารแบบวิตอเรีย ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมยุโรป ผสมกับไทยประยุกต์ องค์พระที่นั่งเป็นรูปอักษร ตัวแอล (L) ในภาษาอังกฤษ ยาวด้านละ 60 เมตร สูง 20 เมตร เป็นอาคาร 3 ชั้น ยกเว้นตรงส่วนที่ประทับซึ่ง มีรูปร่างเป็น แปด เหลี่ยม มี 4 ชั้น ชั้นล่างสุดก่ออิฐ ถือปูน ชั้นถัดขึ้นไปสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหมดทาด้วยสีครีมอ่อนหลังคาสีแดง และหลังคา เป็นทรงไทยประยุกต์ มีลวดลายตามหน้าต่าง และช่องลมซึ่งฉลุเป็นลายที่เรียกว่าขนมปังขิงสำหรับพระที่นั่งวิมานเมฆนี้จะแบ่งเป็น ห้องชุดต่าง ๆ 5 สีด้วยกัน คือสีฟ้า เขียว ชมพู งาช้าง และสีลูกพีช (ชมพูอมส้ม) แต่ละห้องจะจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ ส่วนพระองค์ ของรัชกาลที่ 5 รวมถึงเจ้านายชั้นสูง เช่น ห้องสีเขียว เป็นห้องเครื่องเงินจากประเทศจีน ส่วนชั้นสองเป็นห้องทรงงานของรัชกาลที่ 5 และห้องบนชั้นสามจะเป็นห้องบรรทม แต่ห้องที่งดงามที่สุดในพระที่นั่งวิมานเมฆเห็นจะเป็นห้องท้องพระโรง ที่มีบรรยากาศ ขรึมขลังอลังการมากที่สุด

Previous Next

โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ที่โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

Previous Next

เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 บริษัท SB FURNITURE ถือเป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์ได้นำประสบการณ์ในการทำงานมาร่วมแบ่งบันให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน และทัศนคติ ขององค์กรที่มีผลต่อการทำงานมาถ่ายทอด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหน่วยงานของ SB FURNITURE สิ่งที่เกิดขึ้น ณ วันนี้ มาจากผลพวงของศิษย์เก่าในโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้แสดงความสามารถในการออกแบบ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และที่สำคัญมีการยอมรับและให้เกียรติต่อความสำเร็จของเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจ ถือเป็นคุณสมบัติที่ทุกองค์กรใฝ่หา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทางโปรแกรมวิชาฯ ได้ปลูกฝังให้กับนักศึกษาทุกรุ่นอยู่เสมอมา

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของโปรแกรมวิชาฯคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดออกแบบโคมไฟ
LED EXPO THAILAND 2014
นาย ปริเวช เพ็งพันธ์
นางสาว รสสิรินทร์ ศรีสุวรรณ
นางสาว นพรัตน์ ไพลขุนทด

โดย...Konstantine Grcic
เป็นเก้าอี้ที่สามารถวางเรึยงซ้อนดันได้หลายตัวที่นั่งมีแพทเทิร์นรูปหลายเหลี่ยมของแผ่นหนังลูกฟุตบอลต่อกันตามโครงสร้างของเส้นอลูมิเนียมที่โปร่งตา ผลิตด้วยวิธีการหล่อ ผิวหน้าพ่นทับด้วยสารผสมของไททาเนียม สีเป็นผงสีโพลีเยสเตอร์อบด้วยความร้อน ความน่าสนใจอีกอย่างคือ การเปลี่ยนแบบของขาตั้งด้วยที่นั่งแบบเดียวกันเป็นขาทรงกรวยฐานใหญ่ทำด้วยคอรกรีต หรือเป็นชุดที่มีที่นั่ง 4 ที่นั่ง วางบนบ่าคานเดียวกัน ใช้งานได้ในอาคารและกลางแจ้ง

Industrial Product Design

  • มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์
  • รับผิดชอบต่อระบบนิเวศน์ มุ่งพัฒนาท้องถิ่น
  • เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
© 2017 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม