เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย ดร.ชัชรินทร์ สถิตธำมรงค์ ประธานกรรมการตรวจประเมิน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์ กรรมการจากหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง และอาจารย์ณพิตร วัฒนวีรพงษ์ กรรมการและเลขานุการจากหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ผลการตรวจประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 อยู่ในระดับดี

          เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2560 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560  ณ ห้องสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 (อาคาร 31 ชั้น 3) เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าใหม่ได้ทราบระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 259 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก  ผศ.ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ คณะศิลปะอุตสาหกรรม  คุณไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์ บริษัทนีสเทิร์น อินดัสทรี่ จำกัด ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา   คุณสุรพงษ์ มัยตรีเดช บริษัท โคราชมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โปรดักชั่น (ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

         เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผ้ามัดย้อมสร้างอาชีพสู่ชุมชน” ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทางหลักสูตรฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวทะเล จึงได้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยการนำผ้ามามัดย้อมให้เกิดลวดลาย รังสรรค์ให้เกิดความงดงาม นอกจากช่วยสร้างความเพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

          เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางด้านการออกแบบให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559  ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 29.4.1 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการเขียนแบบ การใช้สี เพื่อนำเข้าสู่เทคนิคการนำเสนอผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฝึกกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบของความเป็นจริง (Thinking Based Principle) และฝึกเสนอแนวความคิดแบบแตกหน่อทางความคิด

Industrial Product Design

  • มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์
  • รับผิดชอบต่อระบบนิเวศน์ มุ่งพัฒนาท้องถิ่น
  • เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
© 2017 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม