บุคลากร

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผศ. ณัฎวรัตน์ ขจัดภัย
ผศ. ณัฎวรัตน์ ขจัดภัยประธานหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นายอรรคเดช สุนทรพงศ์
นายอรรคเดช สุนทรพงศ์อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นางสาวภิญญาพัชร์  สวัสดิ์กุลนิธิ
นางสาวภิญญาพัชร์ สวัสดิ์กุลนิธิอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผศ.ดร.บุญชุบ บุญสุข
ผศ.ดร.บุญชุบ บุญสุขอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นายการุณ  มุกดาเนตร
นายการุณ มุกดาเนตรอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นางสาวปราณี เท่ากลาง
นางสาวปราณี เท่ากลาง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นายชัยพงศ์ นาคเพชร
นายชัยพงศ์ นาคเพชรนักวิชาการศึกษา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เบอร์โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 2916 Fax; 044-255451

แผนที่แสดงที่ตั้ง

© 2017 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม